Verrekening buitenlandse bronbelasting

Bij de uitkering van dividend wordt dividendbelasting ingehouden. De ingehouden dividendbelasting is verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting. Ook buitenlandse dividendbelasting is verrekenbaar, zij het niet voor het volledige bedrag. De inhouding van dividendbelasting in het buitenland is vaak beperkt door onderlinge belastingverdragen. Wanneer meer dan het volgens het verdrag toegestane percentage dividendbelasting wordt ingehouden, kan in het betreffende land om teruggaaf van het meerdere worden gevraagd.

Inzet van een procedure was tot welk bedrag buitenlandse dividendbelasting in Nederland kon worden verrekend. De belanghebbende ontving dividend uit Duitsland, Frankrijk en Spanje. Nederland heeft met deze landen verdragen ter vermijding van dubbele belasting gesloten. Volgens deze verdragen heeft het woonland het heffingsrecht over dividend, maar mag het bronland ook belasting heffen over het uitgekeerde dividend, mits de heffing niet hoger is dan 15% van het bruto bedrag.

De belanghebbende stelde zich op het standpunt dat bij de verrekening moest worden uitgegaan van de aanvankelijk ingehouden belasting, dus zonder rekening te houden met de op zijn verzoek teruggegeven bedragen aan belasting. De inspecteur beperkte de verrekening tot 15% van de ontvangen dividenden. Hof Den Bosch was van oordeel dat de belasting die volgens het belastingverdrag mag worden geheven geldt als uitgangspunt voor de verrekening. Het standpunt van de inspecteur deed volgens het hof het meest recht aan de verdeling van de heffingsrechten volgens de belastingverdragen. Dat de toegestane heffing van de bronstaten pas wordt geëffectueerd door een verzoek om teruggaaf bij de bronstaat vond het hof niet van belang.

De ingewikkeldheid en de kosten van de teruggaafprocedure vormen geen belemmering van het vrije kapitaalverkeer, zoals dat wordt gegarandeerd door het Verdrag betreffende de Werking van de EU.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard.