Gezien omstandigheden geen onzakelijke lening

De baten en lasten die verband houden met een vordering die een belastingplichtige heeft op een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Een verlies op een dergelijke vordering leidt in beginsel tot een negatief resultaat uit overige werkzaamheden, tenzij de vordering onzakelijk is.

Er is sprake van een onzakelijke lening wanneer deze is verstrekt onder zodanige voorwaarden dat daardoor een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Indien geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening als de aanmerkelijkbelanghouder te verstrekken moet worden verondersteld dat sprake is van een debiteurenrisico dat deze derde niet zou hebben genomen.

Op basis van een ondernemingsplan waren niet alleen een aanmerkelijkbelanghouder maar ook een bank en andere geldverstrekkers bereid om nieuwe ondernemingsactiviteiten te financieren. De omstandigheden waaronder de aanmerkelijkbelanghouder en de andere geldverstrekkers bereid waren leningen te verstrekken waren nagenoeg gelijk. De andere geldverstrekkers waren geen aandeelhouders. Zij leenden hogere bedragen aan de bv dan de aanmerkelijkbelanghouder. Aan geen van hen zijn door de bv zekerheden verstrekt. De looptijd van de leningen van de andere geldverstrekkers was onbepaald. Hun vorderingen waren achtergesteld bij de vordering van de bank. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat door deze onafhankelijke derden tegen een vaste rente leningen zijn verstrekt onder voorwaarden die slechter waren dan de aan de lening van de aanmerkelijkbelanghouder verbonden voorwaarden. Daarom kon niet worden gezegd dat deze laatste met zijn geldlening aan de bv een debiteurenrisico heeft genomen dat door een niet-aandeelhouder niet zou zijn aanvaard. Omdat geen sprake was van een onzakelijke lening, kwam het verlies op de lening in mindering op het belastbare inkomen.

Deel deze pagina: