Afboeking herinvesteringsreserve

Wanneer de opbrengst bij vervreemding van een bedrijfsmiddel de boekwaarde overtreft, kan belastingheffing over de boekwinst worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt als eerste afschrijving op de aankoopprijs van andere bedrijfsmiddelen. Afboeking van een herinvesteringsreserve op bedrijfsmiddelen met een afschrijvingsduur van meer dan tien jaar is alleen toegestaan als de reserve is gevormd bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen met eenzelfde economische functie.

Een landbouwer wilde een herinvesteringsreserve afboeken op de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie. De reserve was gevormd bij de verkoop van een melkquotum. Daarbij speelde de vraag of een dergelijke installatie in maximaal tien jaren pleegt te worden afgeschreven. Volgens de landbouwer was de technische levensduur van de zonnepaneleninstallatie langer dan tien jaar, maar was de economische levensduur korter, gezien de garanties van de leverancier, de technische ontwikkelingen van zonnepanelen in de afgelopen jaren en de terugverdientijd van de investering. Onder verwijzing naar ervaringscijfers over zonnepanelen uit verschillende publicaties hanteerde de Belastingdienst een afschrijvingsduur van twintig jaar voor de gehele installatie. Daarbij gold als uitgangspunt dat de zonnepanelen langer dan twintig jaar meegaan en dat de omvormers minder lang meegaan. De zonnepanelen vormden samen met de omvormers een bedrijfsmiddel.

De terugverdientijd van een investering is niet de juiste maatstaf om de levensduur van een bedrijfsmiddel vast te stellen. De terugverdientijd geeft aan wanneer de initiële investering is terugverdiend, maar zegt niets over de economische levensduur. Veelal is de economische levensduur langer dan de terugverdientijd. Ook de garanties van de leverancier onderbouwen een economische levensduur van tien jaar of korter niet. De economische levensduur is normaliter langer dan de garantietermijn. Het is niet gebruikelijk dat garanties worden gegeven voor de gehele levensduur van bedrijfsmiddelen. De technische ontwikkeling van zonnepanelen in de afgelopen jaren maken niet aannemelijk dat de economische levensduur van de aangeschafte installatie maximaal tien jaar zou bedragen. Het bewijs voor een afschrijvingsduur van maximaal tien jaar was niet geleverd. Gevolg was dat de herinvesteringsreserve niet kon worden afgeboekt op de aanschafkosten van de zonnepaneleninstallatie.