Kamerbrief vernieuwing pachtstelsel

In 2014 is het pachtstelsel geëvalueerd. Daarna is gesproken over vernieuwing van het pachtstelsel. De minister van Landbouw komt in een brief aan de Tweede Kamer met beleidsvoorstellen die zij wil gebruiken als leidraad voor herziening van de pachtwetgeving.

De huidige pachtregelgeving stimuleert kortlopende contracten. Een belangrijke reden daarvoor is dat reguliere, langlopende pachtovereenkomsten vrijwel niet opzegbaar zijn door de verpachter. Ook kan een opvolger onder bepaalde voorwaarden het contract van de pachter overnemen, waardoor de looptijd zeer lang kan zijn. Voor reguliere pacht gelden relatief lage wettelijke maximumpachtprijzen, terwijl bij liberale, kortdurende pacht de prijzen door onderhandeling tussen pachter en verpachter tot stand komen.

De minister wil de maximale termijn van liberale pacht schrappen om zo een nieuwe vorm van langdurige pacht te introduceren, die als standaard kan dienen. Het is de bedoeling dat pachters en verpachters vrijer zijn om de prijzen onderling overeen te komen. Zo wordt het voor verpachters aantrekkelijker om langlopende overeenkomsten te sluiten en krijgen pachters meer continuïteit. Kortlopende pacht moet een uitzondering zijn, waarvoor alleen gekozen wordt als er een goede reden voor is.

In de reguliere pacht wil de minister meer duidelijkheid scheppen over de mogelijkheid om afspraken te maken over beheer en de eventuele vergoeding daarvoor. De mogelijkheden van verpachters om het pachtcontract bij ongeoorloofde onderpacht te beëindigen wil de minister verruimen. De aan de huidige reguliere pacht verbonden rechten voor de pachter, zoals indeplaatsstelling en continuatierecht, wil de minister ongewijzigd laten.

Bij de herziening van het pachtrecht zal ook gekeken worden naar verbetering van uitvoeringsaspecten en het aanpassen van bestaande onvolkomenheden. De minister wil na overleg met de Tweede Kamer en met belanghebbenden in de loop van dit jaar een conceptwetsvoorstel opstellen.

Deel deze pagina: