Verschil tussen bruto- en nettoloon vorderbaar en inbaar?

De Hoge Raad heeft in een procedure over het door een dga van zijn bv genoten loon geoordeeld dat de over het brutoloon verschuldigde loonheffing als loon wordt genoten door de inhouding daarvan door de werkgever. Als de loonheffing niet wordt ingehouden wordt het loon in zoverre niet genoten, tenzij dat bedrag op andere wijze aan de werknemer ten goede is gekomen.

In de tweede procedure in cassatie was in geschil of de dga het verschil tussen het met de bv overeengekomen brutoloon en het ontvangen nettoloon heeft genoten doordat dit verschil vorderbaar en inbaar was. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was het verschil tussen bruto- en nettoloon vorderbaar omdat het onderdeel was van het overeengekomen loon. Wanneer vaststaat dat de bv de verschuldigde loonheffing niet heeft ingehouden is het gehele overeengekomen loon vorderbaar. Het loon was inbaar omdat de dga zijn loonvordering kon verrekenen met een schuld aan de bv.

De dga ging tegen de uitspraak van het hof in cassatie omdat het hof naar zijn mening onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de dga de mogelijkheid tot verrekening met de schuld aan de bv had. De A-G bij de Hoge Raad is van mening dat van inbaarheid geen sprake was. De bevoegdheid tot verrekening van een loonschuld ligt namelijk niet bij de werknemer maar bij de werkgever. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie zonder verdere motivering ongegrond verklaard en de uitspraak van het hof in stand gelaten.

Deel deze pagina: