Kamervragen tarief vennootschapsbelasting

Naar aanleiding van een onderzoek naar de effectieve belastingtarieven voor multinationals zijn Kamervragen gesteld. Het rapport van de Europese Groenen vermeldt voor Nederland een effectief tarief in de vennootschapsbelasting van 10,6%. Dat is beduidend lager dan het statutaire tarief van 20 resp. 25%. De staatssecretaris verwijst in zijn antwoord naar een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat rapport komt tot een effectief tarief van 23%. De staatssecretaris wijst erop dat de uitkomsten afhankelijk zijn van de gekozen berekeningsmethode. Het verschil in statutair en effectief tarief volgens het onderzoeksrapport van de Groenen is op zichzelf geen indicatie dat Nederland belasting misloopt.

De staatssecretaris is niet van plan de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting ongedaan te maken. De verlaging van het tarief wordt ten dele gecompenseerd door een verbreding van de grondslag waarover belasting wordt geheven door de invoering van een generieke renteaftrekbeperking. De staatssecretaris deelt de opvatting van de vragensteller dat Nederland een belastingparadijs is voor multinationals niet. Als kenmerken van een belastingparadijs noemt de staatssecretaris een laag niveau van winstbelasting, weinig uitwisseling van informatie, weinig transparantie en weinig substantiële activiteiten. Nederland voldoet niet aan deze criteria.

Deel deze pagina: