Rentevergoeding en earn-outregeling

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting houdt in dat de voordelen uit hoofde van een deelneming in een andere vennootschap niet in de winst van de deelnemende vennootschap worden betrokken. Dat geldt ook voor de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van de deelneming. Als de tegenprestatie bij verkoop van een deelneming geheel of gedeeltelijk bestaat uit een recht op termijnen waarvan het aantal of de omvang nog niet vaststaat (een earn-outregeling), behoren de waardeveranderingen van dat recht tot de voordelen uit hoofde van de deelneming.

Inzet van een procedure was of rentevergoedingen over te laat betaalde earn-outbedragen onder de deelnemingsvrijstelling vielen. Bij de verkoop van een belang in een bv had de verkopende bv een winstafhankelijke vergoeding bedongen en een aandeel in de meeropbrengst bij doorverkoop van het verkochte belang. De omvang van deze bedragen werd in een civiele procedure vastgesteld. Vanwege de late betaling werd rente over beide bedragen vergoed. De verkopende bv voerde aan dat alle vergoedingen die betrekking hebben op de verkoop van aandelen onder de deelnemingsvrijstelling vallen, dus ook de ontvangen rentevergoedingen. De rechtbank was van oordeel dat de rentebedragen het karakter hadden van een vergoeding voor te late betaling en geen onderdeel waren van de tegenprestatie voor de geleverde aandelen. De ontvangen rentevergoedingen waren geen voordelen uit hoofde van een deelneming en vielen niet onder de deelnemingsvrijstelling.

Deel deze pagina: