Beleidsbesluit geruisloze terugkeer gewijzigd

Het besluit met het beleid van het ministerie van Financiën met betrekking tot de geruisloze terugkeer van een onderneming uit een bv is gewijzigd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen het meegeven van verliezen en de negende en twaalfde standaardvoorwaarde.

Meegeven van verliezen

Om te voorkomen dat door de geruisloze terugkeer onverrekende verliezen van de bv verloren gaan, worden deze aangemerkt als ondernemingsverliezen van de voortzettende aandeelhouders. Volgens het oude beleid betrof het uitsluitend de voorwaarts te verrekenen verliezen die zijn geleden voorafgaand aan het overgangstijdstip. Verliezen van het boekjaar dat op het overgangstijdstip nog niet was geëindigd bleven buiten beschouwing. Omdat zowel tekst als de bedoeling van de wet toestaat dat alle verliezen die door ontbinding van de bv onverrekend blijven worden aangemerkt als ondernemingsverliezen van de voortzettende aandeelhouders is het beleid op dit punt aangepast.

Negende standaardvoorwaarde

Volgens de oude negende standaardvoorwaarde was verliesneming bij geruisloze terugkeer slechts verplicht als de waarde van de onderneming als geheel lager was dan de boekwaarde. De nieuwe voorwaarde verplicht verliesneming als de bedrijfswaarde van een vermogensbestanddeel waarmee de onderneming van de vennootschap door de aandeelhouder wordt voortgezet lager is dan de boekwaarde van dit vermogensbestanddeel. De voorwaarde is aangepast om een bestaand verschil in behandeling van latente verliezen en verrekenbare verliezen van de vennootschap op te heffen.

Twaalfde standaardvoorwaarde

De oude twaalfde voorwaarde had betrekking op de waardering van schulden van de bv aan een voortzettende aandeelhouder. De gewijzigde voorwaarde heeft ook betrekking op de waardering van vorderingen die de bv op een voortzettende aandeelhouder heeft. Aan de voorwaarde is toegevoegd onder welke omstandigheden de aandeelhouder na het overgangstijdstip een vordering niet ten laste van de winst van de onderneming of ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden mag afwaarderen.

Deel deze pagina: