Conceptwijziging Belastingregeling Nederland

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) aan de Tweede Kamer voorgelegd. De BRN voorziet in het voorkomen van dubbele belasting in de relatie tussen Nederland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Door een ongewenste samenloop van bepalingen van de BRN, de Wet op de vennootschapsbelasting en de Belastingwet BES wordt in bepaalde situaties noch in Nederland noch op de BES-eilanden belasting geheven over de winsten uit op de BES-eilanden verrichte ondernemingsactiviteiten. Dit besluit moet dat onbedoelde gevolg wegnemen.

Na de staatkundige herindeling van 10 oktober 2010 van het Koninkrijk maken de BES-eilanden als afzonderlijke openbare lichamen deel uit van Nederland en is per 1 januari 2011 het fiscale stelsel van de BES-eilanden ingevoerd. Dat stelsel kent geen dividend- en vennootschapsbelasting maar een opbrengst- en vastgoedbelasting. Dat stelsel geldt alleen als er voldoende reële activiteiten op de eilanden worden verricht. In eerste instantie vallen alle feitelijk daar gevestigde lichamen onder het Nederlandse fiscale stelsel. Het BES-stelsel geldt als de inspecteur op verzoek een vestigingsplaatsbeschikking heeft afgegeven. De eerder aangehaalde ongewenste samenloop doet zich voor als een op de BES-eilanden gevestigd lichaam wel in aanmerking komt voor een vestigingsplaatsbeschikking, maar deze niet aanvraagt. In die situatie blijft de heffing van vastgoed- en opbrengstbelasting op de BES-eilanden achterwege en vindt in Nederland geen heffing van vennootschapsbelasting plaats vanwege de zogenaamde objectvrijstelling.

Voor lichamen die feitelijk op een van de BES-eilanden zijn gevestigd en fictief inwoner van Nederland zijn wordt de BRN in die zin gewijzigd dat op positieve winsten niet langer de vrijstellingsmethode maar de verrekeningsmethode wordt toegepast ter voorkoming van dubbele belasting. Dat heeft tot gevolg dat in die situaties de objectvrijstelling niet meer van toepassing is, omdat daarvoor vrijstelling van belasting als voorwaarde geldt.

Deel deze pagina: