Aftrek voorbelasting als levering niet doorgaat

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat omzetbelasting over een levering of dienst verschuldigd wordt op het tijdstip van de levering of de dienstverrichting. Wordt evenwel een vooruitbetaling gedaan, dan wordt de omzetbelasting verschuldigd op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetaling, maar niet verder dan tot het ontvangen bedrag aan belasting. Het recht op aftrek van voorbelasting bij de afnemer ontstaat op het tijdstip waarop de aftrekbare belasting verschuldigd wordt. Het bedrag van de in aftrek gebrachte belasting wordt herzien indien dit hoger of lager is dan het bedrag dat de ondernemer in aftrek had mogen brengen. Herziening vindt met name plaats indien zich na de btw-aangifte wijzigingen hebben voorgedaan zoals geannuleerde aankopen of verkregen kortingen. De richtlijn bepaalt verder dat de lidstaten nadere regels kunnen stellen voor de toepassing van de herziening van de aftrek van voorbelasting.

Casus

Volgens het Hof van Justitie EU mag het recht op aftrek van voorbelasting over een vooruitbetaling niet worden ontzegd aan de afnemer wanneer ten tijde van de vooruitbetaling de toekomstige levering zeker leek. Het recht op aftrek van voorbelasting mag wel ontzegd worden aan een afnemer van wie op basis van objectieve gegevens vaststaat dat hij ten tijde van de vooruitbetaling wist of redelijkerwijs moest weten dat die levering onzeker was. Het is toegestaan om in de nationale wettelijke regeling aan herziening van de aftrek van voorbelasting over een vooruitbetaling de voorwaarde te stellen dat die vooruitbetaling door de leverancier wordt terugbetaald.

Deel deze pagina: