Levering schoolgebouw geen economische activiteit voor gemeente

Een ondernemer kan de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengen voor zover deze betrekking heeft op door de ondernemer verrichte belaste prestaties. Er is sprake van ondernemerschap als er een economische activiteit wordt verricht. Er is sprake van een economische activiteit wanneer:

  • een prestatie onder bezwarende titel wordt aangeboden
  • de prestatie wordt aangeboden op de algemene markt
  • de prijs het resultaat is van onderhandelingen

In een procedure was aan de orde of een gemeente bij de levering van een schoolgebouw een economische activiteit had verricht. Om te kwalificeren als economische activiteit moet in ieder geval sprake zijn van een prestatie onder bezwarende titel. Omdat er een rechtstreeks verband bestond tussen de levering van het schoolgebouw en de betaling van de koopprijs, heeft de levering plaatsgevonden onder bezwarende titel, ook al was de koopprijs niet kostendekkend. Dat een levering onder bezwarende titel heeft plaatsgevonden wil nog niet zeggen dat sprake is van een economische activiteit. Dat volgt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Aan de hand van alle omstandigheden, waaronder een prestatie is verricht, moet worden beoordeeld of de prestatie een economische activiteit is. Wanneer een prestatie niet wordt aangeboden op de algemene markt is geen sprake van een economische activiteit.

Volgens de rechtbank had de gemeente voor de verkoop van het schoolgebouw geen stappen ondernomen of middelen ingezet zoals een ondernemer dat zou hebben gedaan. De rechtbank vond niet aannemelijk dat de betaalde prijs het resultaat was van onderhandelingen. Er was geen sprake van een situatie waarin vraag en aanbod tegenover elkaar worden gesteld en vervolgens een prijs wordt bepaald. Gezien de kostprijs was niet aannemelijk dat de gemeente het schoolgebouw voor dezelfde prijs aan een willekeurige derde zou hebben geleverd. De gemeente was daarom niet vergelijkbaar met een ondernemer, maar had slechts voldaan aan haar wettelijke verplichting om accommodatie ter beschikking te stellen aan scholen. De gemeente had geen recht op aftrek van voorbelasting. Dat betekende dat de Belastingdienst terecht een naheffingsaanslag had opgelegd ter correctie van de in aftrek gebrachte omzetbelasting.

Deel deze pagina: