Geen toepassing renteaftrekbeperking

De Wet op de vennootschapsbelasting bevat een bepaling waardoor in een aantal situaties een renteaftrekbeperking ontstaat voor rente die wordt betaald aan een verbonden vennootschap. Het gaat om rente op leningen die verband houden met winstuitdelingen of teruggaven van kapitaal, kapitaalstortingen in verbonden vennootschappen en de verwerving of uitbreiding van een belang in een vennootschap die door de verwerving of uitbreiding een verbonden vennootschap is geworden. Een verbonden vennootschap is een vennootschap waarin de vennootschap die rente betaalt een belang heeft van ten minste een derde gedeelte of die een belang heeft in de rente betalende vennootschap van die omvang. Er is een tegenbewijsregeling.

In een procedure kwam de rechtbank Den Haag tot het oordeel dat weigering van de renteaftrek in strijd is met rechtspraak van het Hof van Justitie EU. De procedure had betrekking op met een lening van een verbonden vennootschap gefinancierde deelnemingen. Deze deelnemingen konden niet in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden opgenomen. De rechtbank is van oordeel dat de renteaftrekbeperking niet van toepassing zou zijn als de deelnemingen wel in een fiscale eenheid zouden worden opgenomen. Voor rentekosten die samenhangen met binnenlandse deelnemingen die wél in een fiscale eenheid mogen worden opgenomen geldt geen aftrekbeperking. De rechtbank constateert een verschil in fiscale behandeling dat in strijd is met de vrijheid van vestiging. Uitsluiting van de renteaftrek is volgens de rechtbank daarom niet toegestaan.

De Hoge Raad heeft overigens in een vergelijkbare zaak over de renteaftrekbeperking aan het Hof van Justitie EU gevraagd om uitleg over het toepassingsbereik van de eerdere rechtspraak van het Hof.

Deel deze pagina: