Pro rata aftrek hypotheekrente buitenlander

Hypotheekrente aftrek door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.

Niet-ingezetenen kunnen persoonlijke aftrekposten in de werkstaat te claimen als zij daar 90% of meer van het gezinsinkomen verdienen. Hiervoor is bepaald dat voldoende is dat zij 90% of meer van hun inkomen buiten de woonstaat verdienen. Dat kan in meerdere werkstaten zijn. Als aan deze voorwaarde is voldaan, is aftrek in de werkstaat mogelijk. Zijn er meerdere werkstaten, dan vindt de aftrek plaats naar rato van het aandeel van het inkomen dat in een werkstaat wordt verdiend, tenzij in die werkstaat aftrek niet mogelijk is.

Casus

Een inwoner van Spanje met inkomen uit Nederland en Zwitserland claimde in Nederland aftrek van hypotheekrente van zijn eigen woning in Spanje. Nederland hoeft het recht op aftrek slechts toe te kennen naar verhouding van het aandeel van het inkomen dat de betrokkene in Nederland ontving. Uitzondering is als hij in Zwitserland geen recht zou hebben op enige aftrek. Of er in Zwitserland recht op aftrek bestaat moest na verwijzing van de procedure worden vastgesteld.

Hof heeft vastgesteld dat in Zwitserland aftrek van hypotheekrente mogelijk is tot een bedrag dat gelijk is aan de huurwaarde van de eigen woning, vermeerderd met 50.000 Zwitserse franken. Het Hof heeft berekend dat dat de belanghebbende in Zwitserland een recht op aftrek geldend kon maken. De uitkomst van de procedure was dat 60% van de inkomsten uit eigen woning in Nederland in de belastingheffing werd betrokken.

Deel deze pagina: