Geen cumulatie van ontslaggronden

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar redelijke ontslaggronden voor zijn. Daarnaast geldt als vereiste dat herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk mag zijn. De wet bevat een opsomming van wat onder een redelijke grond wordt verstaan. Deze opsomming is geletterd van a tot en met h. In ontslagprocedures wordt vaak gerefereerd aan deze letters om aan te geven op welke grond het verzoek tot beëindiging is gebaseerd. De zogenaamde h-grond omvat andere dan de onder a t/m g genoemde omstandigheden, die van een zodanige aard moeten zijn dat van de werkgever niet geacht kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortbestaan. Deze “restgrond” is niet bedoeld als een reparatiemogelijkheid voor het geval dat andere aangedragen gronden voor ontslag ieder voor zich onvoldoende zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden, deze bepaling kan niet worden gebruikt voor cumulatie van een aantal onvoldoende redenen voor ontslag.

In het regeerakkoord staat overigens dat het nieuwe kabinet een dergelijke cumulatie van ontslaggronden mogelijk wil maken.

Deel deze pagina: