Inhoudingsplicht houdstercoöperaties

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in en winstbewijzen van in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen. Dividendbelasting wordt geheven door inhouding door de uitkerende vennootschap. De groep belastingplichtigen wordt uitgebreid met gerechtigden tot de opbrengst van kwalificerende lidmaatschapsrechten in Nederlandse houdstercoöperaties. De aanleiding hiervoor is de constatering dat van houdstercoöperaties gebruik wordt gemaakt in internationale concerns om belastingheffing te vermijden.

De dividendbelasting kent een inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen. Daardoor kan in nationale verhoudingen inhouding van dividendbelasting achterwege blijven als de dividenden bij de ontvanger onder de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting vallen. De inhoudingsvrijstelling geldt ook voor situaties binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Voorgesteld wordt de inhoudingsvrijstelling uit te breiden tot alle overige landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat een dividendbepaling bevat.

Deel deze pagina: