Dubbele zakelijkheidstoets beperking renteaftrek

De Wet op de vennootschapsbelasting bevat een aantal beperkingen van de aftrek van de winst van betaalde rente. Zo wordt de aftrek van rente beperkt als het gaat om schulden aan een verbonden lichaam als de schuld verband houdt met bepaalde rechtshandelingen. De beperking geldt echter niet als het gaat om schulden aan externe partijen. De wet kent een tegenbewijsregeling. Wanneer het tegenbewijs geleverd wordt, is de rente op de schuld aftrekbaar. Het tegenbewijs is geleverd wanneer is voldaan aan de zogenaamde dubbele zakelijkheidstoets. Dat is het geval als de schuld en de rechtshandeling op zakelijke gronden zijn aangegaan. Volgens een arrest van de Hoge Raad is aan de tegenbewijsregeling voldaan wanneer de betrokken vennootschap aannemelijk maakt dat de schuld in feite is aangegaan bij een derde. Dat doet zich voor wanneer de verbonden vennootschap geld heeft geleend van de bank om dit vervolgens op vergelijkbare voorwaarden door te kunnen lenen. Op grond van het arrest is dan de zakelijkheid van zowel de schuld als de rechtshandeling bewezen. De uitleg van de Hoge Raad wijkt af van de uitleg die de Belastingdienst aan de dubbele zakelijkheidstoets geeft. Volgens deze uitleg moet de zakelijkheid van de rechtshandeling afzonderlijk worden getoetst.

Nu wordt voorgesteld om in de wettekst duidelijk aan te geven dat, ook als het gaat om een schuld die in feite is aangegaan met een derde, aannemelijk moet worden gemaakt dat de met die schuld gefinancierde rechtshandeling op zakelijke gronden berust.

Deel deze pagina: