Innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers in de vennootschapsbelasting fiscaal te stimuleren. De regeling houdt in dat winsten, die worden behaald met een activum waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verkregen of
waarvoor een S&O verklaring is ontvangen, op verzoek worden belast tegen een effectieve heffing van 5%. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden door de Belastingdienst als octrooi aangemerkt. Merken, logo’s en aanverwanten zijn uitgesloten.
Uiteraard moet de vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox. Zo moet het gaan om een zelfontwikkeld immaterieel activum, om een verkregen octrooi of om een activum waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.
Het inkomen, dat de vennootschap met het activum behaalt, moet voor minimaal 30% het gevolg zijn van het eerder verkregen octrooi. Niet alle winst van een onderneming is toe rekenen aan de innovatiebox. Toerekening is ingewikkeld en vaak bron van discussie
met de Belastingdienst. In de praktijk wordt daarom vaak een langlopende overeenkomst gesloten met de Belastingdienst over de toepassing van de innovatiebox. Daarin wordt het percentage van de winst dat is toe te rekenen aan de innovatieve activiteiten vastgelegd
voor een reeks van jaren.

Forfaitaire regeling
Voor het mkb is er de mogelijkheid om te kiezen voor een forfaitaire regeling. Die regeling houdt in dat zonder overleg 25% van het resultaat met een maximum van € 100.000 als innovatieve winst aangemerkt kan worden. Deze forfaitaire regeling kan worden toegepast
in het jaar waarin het activum is voortgebracht en de twee volgende jaren.

Nexusbenadering
De innovatiebox is niet bedoeld voor in het buitenland ontwikkelde immateriële activa die met activiteiten van beperkte omvang hierheen worden verplaatst omdat hier voor de winst die wordt behaald met dat activum een laag tarief geldt. Daarom is in
aanvulling op de bestaande criteria voor toegang tot de innovatiebox de zogenaamde nexusbenadering toegevoegd. In deze benadering vormen de uitgaven voor de ontwikkeling van immateriële activa een indicatie voor de aanwezigheid van substantiële activiteiten
van de ondernemer. De Nederlandse innovatiebox is aangepast aan de internationaal afgesproken nexusbenadering en is door de Europese Gedragscodegroep als niet schadelijk aangemerkt.
Wanneer een gedeelte van de uitgaven verband houdt met het uitbesteden van S&O aan verbonden vennootschappen, komt een daarmee corresponderend deel van de voordelen niet in aanmerking voor de innovatiebox. Het voor de innovatiebox kwalificerende voordeel wordt
bepaald door de uitgaven voor een immaterieel activum verminderd met de uitgaven voor uitbesteed ontwikkelingswerk te vermenigvuldigen met 1,3 en te delen door de totale uitgaven voor het immateriële activum. De uitkomst van deze berekening wordt gebruikt
als vermenigvuldigingsfactor voor de voordelen die worden behaald met het voor toepassing van de innovatiebox kwalificerende immateriële activum. De vermenigvuldiging met de factor 1,3 kan niet tot gevolg hebben dat de kwalificerende voordelen groter zijn
dan de werkelijk behaalde voordelen.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 kwalificeren rechten met betrekking tot niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden als immaterieel activum.

Deel deze pagina: