Bepaling verblijfsdagen in Nederland

Regel

De heffingsbevoegdheid over inkomsten van mensen die niet in Nederland wonen wordt beperkt door belastingverdragen die Nederland met hun woonland heeft gesloten. Volgens het verdrag met België mag Nederland over de inkomsten uit in Nederland door een inwoner van België in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden voor een niet in Nederland gevestigde werkgever alleen dan belasting heffen als de inwoner van België meer dan 183 dagen dagen in Nederland verblijft (183-dagen eis).

Het OESO-modelverdrag is uitgangspunt voor veel verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Het commentaar bij de bepalingen van het modelverdrag is daarom van belang bij de uitleg van overeenkomende bepalingen in individuele verdragen. Het artikel over loon uit dienstbetrekking in het verdrag met België komt woordelijk overeen met de betreffende bepaling uit het OESO-modelverdrag. Uit het commentaar op dat artikel van het modelverdrag volgt dat als dagen van verblijf in de werkstaat ook meetellen de
dagen waarop niet is gewerkt maar die enig verband houden met de werkzaamheden in de werkstaat. Voorbeelden zijn zaterdagen en zondagen, nationale feestdagen, vakanties en vrije dagen voor, tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden.

Procedure

Hof Den Bosch oordeelde in een procedure over een in België wonende dga van een naar Belgisch recht opgerichte bvba dat niet was voldaan aan de 183-dagen eis. De bvba heeft in 2009 op 181 dagen in Nederland werkzaamheden verricht voor een Nederlandse opdrachtgever. Andere dagen dan de werkdagen heeft het hof niet meegenomen in de beoordeling of voldaan was aan de 183-dagen eis. Het hof kwam daardoor niet toe aan beantwoording van de vraag of de gebruikelijk-loonregeling van toepassing was. Onder verwijzing naar het OESO-commentaar is de Hoge Raad van oordeel dat het hof ten onrechte alleen de dagen waarop de dga feitelijk in Nederland heeft gewerkt in aanmerking heeft genomen. Hof Arnhem-Leeuwarden moet de zaak nu verder behandelen.

Deel deze pagina: