Aangiften vennootschapsbelasting niet tijdig ingediend

Het niet doen van de vereiste aangifte leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. De vereiste aangifte is niet gedaan als een belastingplichtige de termijn voor het doen van aangifte heeft laten verstrijken en ook niet heeft gereageerd binnen de in de aanmaning om aangifte te doen gestelde termijn. Aangiften vennootschapsbelasting (Vpb) moeten vanaf 1 januari 2012 elektronisch worden ingediend.

Een bv die niet aan haar aangifteverplichting had voldaan, stelde zich in een procedure op het standpunt dat de termijnoverschrijding niet aan haar te wijten was. Omdat gedurende 18 maanden niet was ingelogd op de website van de Belastingdienst was de gebruikersnaam van de bv geblokkeerd. De bv had behalve het sturen van een mededeling aan de inspecteur dat zij geen aangifte kon doen, niets gedaan om de blokkering op te heffen. Het hof rekende het de bv aan dat zij haar aangiften over de jaren 2012 en 2013 niet binnen de in de aanmaningen gestelde termijnen had gedaan. Volgens het hof was er geen reden om de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast niet toe te passen.

Het versturen van brieven aan de inspecteur waarin de bv duidelijk maakte dat zij geen aangiften Vpb kon doen is onvoldoende reden om het opleggen van een verzuimboete wegens het te laat doen van aangifte achterwege te laten. Wel vormde het niet beantwoorden van deze brieven door de inspecteur voor het hof aanleiding om de verzuimboete die bij de aanslag Vpb 2013 is opgelegd te verminderen met 50%. De bv had nog binnen de in de aanmaning gestelde termijn laten weten dat zij geen aangifte kon doen door de blokkering.

Deel deze pagina: