Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens langdurige ziekte gelden vaste gemaximeerde bedragen van € 300 of € 750. De aftrek geldt wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Deze bedragen zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde vorig jaar dat deze beperking onbevoegd was aangebracht, en daarom niet mocht worden toegepast.

De Hoge Raad oordeelt anders.

Volgens de HR is bij deze beperking de door de wetgever aan de minister van Financiën gedelegeerde bevoegdheid niet overschreden. Hof Arnhem-Leeuwarden had eerder geoordeeld dat dit wel het geval was. Volgens het hof was de Uitvoeringsregeling onverbindend voor zover daarin een beperking aan de aftrekbaarheid wordt gesteld. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de minister de bevoegdheid heeft om het bedrag van de zorgkosten te normeren. Onder de werking van de Wet IB 1964 gold een vergelijkbare regeling voor de aftrek van zorgkosten van kleding en beddengoed. De wetgever heeft deze regeling inhoudelijk voort willen zetten.

Gevolg voor de praktijk

Voor de praktijk betekent dit dat, ongeacht de hoogte van de werkelijke extra uitgaven voor kleding en beddengoed, de aftrek beperkt is tot de gemaximeerde bedragen.

Deel deze pagina: