Werk in buitenland

Een inwoner van Nederland die werk in buitenland heeft, heeft recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit geldt wanneer hij gedurende minimaal drie aaneengesloten maanden werk verricht in het buitenland. Bij de beoordeling of aan het driemaandenvereiste is voldaan, mogen verlofperioden worden meegerekend. Het aantal verlofdagen moet wel in redelijke verhouding tot de feitelijk gewerkte tijd staan.

Casus

In een procedure nam de inspecteur het standpunt in dat niet aan de driemaandeneis met gewone arbeidsonderbreking was voldaan. De inspecteur stelde dat er een wanverhouding tussen het aantal gewerkte dagen en het aantal opgenomen verlofdagen bestond. De periode van werk in buitenland begon op 13 november 2012. In de drie maanden na die datum ging het om 34 werk- en reisdagen, 2 ziektedagen, 6 cursusdagen en 50 verlofdagen.

De werknemer diende aannemelijk te maken dat het totaal van 50 opgenomen verlofdagen naar evenredigheid kon worden toegerekend aan zijn in het buitenland verrichte arbeid. Naar evenredigheid betekent in dit kader dat de verlofdagen in de periode van buitenlandse werkzaamheid moeten zijn opgebouwd. Anders dan de rechtbank was het hof van oordeel dat deze evenredigheid niet mag worden beoordeeld aan een periode van een jaar. Een opbouw van meer dan één dag verlof per dag arbeid is onevenredig. De werknemer slaagde er niet in het tegendeel aannemelijk te maken. Daarom had hij geen recht op aftrek elders belast.

Deel deze pagina: