Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

Regel

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet iemand ten minste economisch eigenaar zijn. Iemand is de economisch eigenaar wanneer hij het volledige risico van waardeverandering en van tenietgaan van een zaak draagt. Of de huurder van een geleaset goed economische eigenaar is geworden wordt beoordeeld naar de verhouding tussen huurder en verhuurder. Niet van belang is dat de huurder het risico van waardeverandering of tenietgaan van de zaak op een derde afwentelt. Bijvoorbeeld door de zaak te verhuren. De Hoge Raad is van oordeel dat ook als een leasecontract niet de verplichting maar een optie tot koop bevat, de economische eigendom kan zijn overgegaan op de huurder. Daarvoor moet gekeken worden naar de uitleg van de leasevorm in het contract en naar de hoogte van de overnamevergoeding aan het einde van de looptijd.

Casus

Hof Amsterdam moest beoordelen of een aanmerkelijkbelanghouder, die geleasete bedrijfsmiddelen aan de eigen bv ter beschikking stelde, mocht afschrijven op deze bedrijfsmiddelen. Volgens het hof is de aanmerkelijkbelanghouder economisch eigenaar op grond van de leasecontracten. De inspecteur stelde dat niet de aanmerkelijkbelanghouder maar de bv het risico van tenietgaan van de apparatuur droeg omdat de apparatuur door de bv was verzekerd. Daarnaast zou uit de huurovereenkomst voortvloeien dat ook de waardevermindering
van de apparatuur voor rekening van de bv kwam. Het hof deelde dat standpunt van de inspecteur niet maar vond aannemelijk dat de apparatuur om praktische redenen onder een bestaande verzekering van de bv was gebracht en dat in verband daarmee een lagere huur in rekening werd gebracht.

Na de beëindiging van de leaseovereenkomsten werd de verhuur van de apparatuur aan de bv voortgezet. De inspecteur kon niet aannemelijk maken dat de verhuur van de apparatuur geen economische activiteit was. Volgens de inspecteur kon de verhuur door afschrijving op de apparatuur niet tot een positief resultaat leiden. Na afloop van de afschrijvingstermijn was de opbrengst van de verhuur hoger dan de kosten die met de verhuur samenhingen. Het resultaat was dus positief. Hof Amsterdam was van
oordeel dat de aanmerkelijkbelanghouder mocht afschrijven op de apparatuur.

Deel deze pagina:
Geschreven door