Recht op teruggaaf teveel voldane omzetbelasting

Met ingang van 1 juli 2011 geldt het privégebruik van een auto van de zaak als een belastbare dienst voor de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt berekend over de aan het privégebruik toe te rekenen kosten van de auto. Er kan in plaats daarvan gebruik gemaakt worden van een buitenwettelijke forfaitaire regeling. Volgens deze goedkeurende regeling bedraagt de over het privégebruik verschuldigde omzetbelasting 2,7% van de catalogusprijs van de auto. De ondernemer, die van deze goedkeurende regeling gebruik maakt, moet dat bedrag in het laatste belastingtijdvak van een kalenderjaar aangeven en voldoen.

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2012 geoordeeld dat strijdigheid van een uitvoeringsbepaling met het recht van de EU alleen gevolgen heeft wanneer daardoor meer omzetbelasting wordt geheven dan volgens de in het recht van de EU neergelegde maatstaf toelaatbaar is. In een dergelijk geval is niet meer omzetbelasting verschuldigd dan overeenkomt met de unierechtelijke maatstaf.

Nu heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze redenering ook geldt wanneer bij de voldoening op aangifte is uitgegaan van een buitenwettelijke regeling, zoals de hiervoor beschreven goedkeurende regeling van de staatssecretaris van Financiën. Dat betekent dat een ondernemer recht heeft op terugbetaling van het door hem op aangifte voldane bedrag aan omzetbelasting voor privégebruik van een auto van de zaak, voor zover dat meer is dan de verschuldigde omzetbelasting over de voor het privégebruik van een auto van de zaak gedane uitgaven.

Deel deze pagina: