Tijdklemmen kapitaalverzekeringen vervallen per 1 april 2017

De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een lage en een hoge vrijstelling. De lage vrijstelling geldt als ten minste 15 jaar jaarlijks premie wordt betaalt. De hoge vrijstelling indien ten minste 20 jaar premie is betaald. De jaarpremies mogen de verhouding 1:10 niet overschrijden. Bovendien moet de uitkering worden gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld. Deze regeling geldt zowel voor de KEW, de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW).

Vervallen tijdklemmen

In een aantal situaties hoeft niet voldaan te zijn aan de duur van premiebetaling om toch een vrijgestelde uitkering te ontvangen. De Tweede Kamer heeft besloten om de voorwaarde van de duur van premiebetaling, de zogenoemde tijdklemmen, te laten vervallen. Over de gevolgen daarvan is overleg gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris van plan is via een koninklijk besluit de tijdklemmen af te schaffen per 1 april 2017.

In veel gevallen is het overigens niet gunstig om een KEW, SEW of BEW voortijdig te beëindigen. De kosten vallen namelijk aan het begin van de looptijd terwijl de opbouw van vermogen pas na de eerste jaren plaatsvindt.

Overige kapitaalverzekeringen

In het verleden (voor de invoering van de Wet IB 2001) golden de tijdklemmen ook voor andere kapitaalverzekeringen dan de KEW. Dergelijke verzekeringen kunnen nog steeds bestaan. Ook voor deze verzekeringen kunnen de tijdklemmen vervallen. Omdat het amendement geen betrekking heeft op deze kapitaalverzekeringen zal dit in een beleidsbesluit van de staatssecretaris worden geregeld.

Goedkeuring

Door het amendement vervalt de wettelijke eis dat ten minste 15 jaar jaarlijks premie moet zijn voldaan. In plaats daarvan moet gedurende de gehele looptijd jaarlijks premie worden voldaan. Consequentie zou zijn dat polissen met een looptijd van 30 jaar, die na 20 jaar premiebetaling premievrij zijn gemaakt, niet aan de eisen voor een vrijstelling voldoen. De staatssecretaris zal goedkeuren dat personen, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de polis na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij te maken, geacht worden te hebben voldaan aan de eis dat gedurende de looptijd jaarlijks premie is voldaan.

Deel deze pagina: