Aansprakelijkheid voormalig aandeelhouder

Onder bepaalde voorwaarden is de voormalige aandeelhouder van een vennootschap aansprakelijk voor de door de vennootschap na de verkoop van de aandelen verschuldigde belasting. Het aandelenbelang moet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal hebben bedragen. Tevens moeten de bezittingen in belangrijke mate hebben bestaan uit beleggingen en liquide middelen. Het vermogen van de vennootschap moet door andere oorzaken dan de normale bedrijfsvoering in de periode van vijf jaar voor tot drie jaar na de vervreemding zijn verminderd. De aansprakelijkheid is beperkt tot een evenredig gedeelte van de vennootschapsbelasting die betrekking heeft op ten tijde van de vervreemding aanwezige stille en fiscale reserves.
De aansprakelijkheid is de voormalige aandeelhouder niet aan te rekenen als hij kan bewijzen dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de vennootschapsbelasting niet kan betalen.

Casus

In voorafgaande jaren is ruim € 650.000 dividend uitgekeerd. De voormalig aandeelhouder kon daarom niet bewijzen dat het niet aan hem te wijten was dat de bv de verschuldigde vennootschapsbelasting niet kon betalen. De aansprakelijk gestelde aandeelhouder meende dat sprake was van reguliere dividenduitkeringen. De rechtbank deelde deze opvatting niet. Ten tijde van de dividenduitkeringen dreef de bv geen materiële onderneming meer. Er was dus geen sprake activiteiten die als normale bedrijfsuitvoering konden worden aangemerkt. Het vermogen van de bv was ten tijde van de levering van de aandelen ontoereikend om de vennootschapsbelastingclaim over de herinvesteringsreserve te kunnen betalen. Door de vervreemding van de aandelen stond vast dat de herinvesteringsreserve zou vrijvallen ten laste van de winst. Daarmee stond vast dat de bv vennootschapsbelasting verschuldigd zou zijn, terwijl het vermogen onvoldoende was voor betaling, tenzij de koper de winst zou kunnen verrekenen met een verlies. Naar die mogelijkheid had de verkopende aandeelhouder geen onderzoek gedaan.

Deel deze pagina:
Geschreven door