Contouren subsidieregelingen scholing en onderhoud monumenten

In het Belastingplan 2017 is aangekondigd dat het kabinet de fiscale aftrekposten scholingsuitgaven en monumentenpanden in de inkomstenbelasting wil afschaffen en vervangen door subsidieregelingen. Deze regelingen moeten worden uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister heeft een gedetailleerde schets gegeven van deze subsidieregelingen.

Scholing

Het voordeel van een subsidieregeling is dat deze meer gericht kan worden op specifieke opleidingsniveaus dan een fiscale regeling. Daarom zal de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 worden vervangen. Het is de bedoeling om mensen die werken in kwetsbare beroepen of sectoren te stimuleren om zich te laten bijscholen. De nieuwe regeling kan zonder tussenkomst van de werkgever gebruikt worden en wordt ook toegankelijk voor mensen met flexibele arbeidscontracten. In de regeling wordt uitgewerkt welk type scholing gefinancierd kan worden door middel van zogenaamde scholingsvouchers. De regeling wordt gericht op lager en middelbaar opgeleiden en op ouderen op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling om de nieuwe regeling in het voorjaar van 2017 in de Staatscourant te publiceren.

Monumentenpanden


Voor het onderhoud en herstel van rijksmonumenten bestaan al diverse subsidieregelingen voor niet-woonhuizen. De bedoeling is om het onderhoud van woonhuismonumenten op dezelfde wijze te ondersteunen. In dat kader wordt de bestaande aftrekpost geschrapt en komt er vanaf 2019 één regeling voor sober en doelmatig onderhoud voor alle rijksmonumenten. De subsidie zal 25% van de subsidiabele onderhoudskosten bedragen. Welke kosten voor subsidie in aanmerking komen wordt opgenomen in een voor iedere eigenaar beschikbare leidraad. De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 10.000 per jaar. Geen subsidie wordt gegeven als de kosten lager zijn dan € 2.000 per jaar. Welke organisatie de subsidieregeling gaat uitvoeren wordt in de eerste helft van 2017 besloten. De minister streeft ernaar het nieuwe financiële stelsel voor de monumentenzorg medio 2018 aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen.

Deel deze pagina:
Geschreven door