Parkeren bij natuurpark is aparte dienst

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt voor de toepassing van de omzetbelasting iedere prestatie afzonderlijk beschouwd. Wanneer een prestatie uit meerdere elementen bestaat is de vraag of het om één of om meer onderscheiden prestaties gaat. Er is sprake van één prestatie als de elementen daarvan zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien niet te splitsen zijn of wanneer er een hoofdprestatie is met een of meer aanvullende prestaties die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen. Een prestatie is bijkomend wanneer zij voor de klant geen doel op zich is.

De exploitant van een natuurpark meende dat het bieden van parkeergelegenheid een bijkomende prestatie was bij het verlenen van toegang tot het park. Dat zou betekenen dat ook over de vergoeding voor het parkeren het lage tarief kon worden toegepast in plaats van het hoge tarief. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het geven van gelegenheid tot parkeren als een aparte dienst aangemerkt. Na die tijd zijn er echter verschillende arresten van het Hof van Justitie EU verschenen over bijkomende prestaties. Die arresten vormden voor de rechtbank Gelderland aanleiding om het arrest uit 2006 niet zondermeer te volgen, maar om te beoordelen of inderdaad sprake is van een bijkomende prestatie. Gelet op de specifieke, afgelegen ligging van de parkeerplaatsen en het park was de rechtbank van oordeel dat de parkeerplaatsen alleen een functie hebben in combinatie met toegang tot het park. Met dat doel werden de parkeerterreinen ook geëxploiteerd. De mogelijkheid om ter plekke te parkeren is voor de doorsnee consument een toegevoegde waarde voor het bezoek aan het park. Deze bijkomende dienst volgde het fiscale lot van de hoofddienst. Dit betekende in de visie van de rechtbank dat het lage tarief op het geheel van toepassing was.

In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden anders. Volgens het hof is de gelegenheid tot parkeren voor de modale bezoeker van het park een doel op zich. De bezoeker die met de auto komt, weet dat hij zijn auto niet zomaar ergens kan achterlaten. Het bieden van gelegenheid tot parkeren buiten het park is een zelfstandige prestatie en geen bijkomende dienst bij het verlenen van toegang tot het park. Op die zelfstandige prestatie is het algemene omzetbelastingtarief van toepassing.

Deel deze pagina: