Wijzigingen vruchtgebruik in box 3

Vruchtgebruik krachtens erfrecht

De blote eigendom van goederen, waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust, vormt voor de bloot eigenaar geen bezitting in box 3. De vruchtgebruiker moet de volle waarde als bezitting aangeven. Deze regeling wordt nu uitgebreid met schulden uit een nalatenschap waarop een vruchtgebruik rust. Ook de schulden worden volledig bij de vruchtgebruiker in aanmerking genomen.

Codificatie beleidsbesluit vruchtgebruik

In een beleidsbesluit is goedgekeurd dat een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente en kosten, die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan, in aftrek kan brengen als aftrekbare kosten voor de eigen woning. Deze goedkeuring wordt nu, met enkele aanpassingen, in de wet opgenomen. Het aflossingsschema van de schuld dat gold voor de erflater blijft van toepassing op de schuld als de vruchtgebruiker ten tijde van het overlijden van de erflater diens partner was. Er geldt geen aflossingsverplichting als de schuld voor de erflater een op 1 januari 2013 bestaande eigenwoningschuld was en de vruchtgebruiker op het moment van overlijden van de erflater diens partner was.

Deel deze pagina: