Aankondiging fiscale ontwikkelingen

In een brief aan de Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris van Financiën enkele ontwikkelingen aangekondigd.

Inhoudingsplicht dividendbelasting voor coöperaties
Waar NV’s en BV’s in beginsel inhoudingsplichtig zijn voor de dividendbelasting, geldt dat voor een coöperatie niet. Dat geldt ook als de coöperatie als houdstercoöperatie in een internationale structuur wordt gebruikt. De staatssecretaris wil dat verschil in fiscale behandeling opheffen. Op Prinsjesdag komt hij met een brief waarin hij zal aangeven op welke manier dat zou kunnen gebeuren. Na de brief op Prinsjesdag volgt een wetsvoorstel, dat uiterlijk op 1 januari 2018 in werking zou moeten treden. Dat voorstel zal wel moeten voldoen aan het uitgangspunt dat in deelnemingsverhoudingen geen dividendbelasting wordt geheven, mits sprake is van een ondernemingsketen. Daarnaast is het niet de bedoeling om echte coöperaties te benadelen.

Samenloop btw en overdrachtsbelasting
Het begrip bouwterrein in de Wet op de omzetbelasting (Wet OB) 1968 is beperkter dan hetzelfde begrip in de btw-richtlijn. De Wet OB omschrijft een bouwterrein als onbebouwde grond:

  • die is of wordt bewerkt; of
  • waarvoor of in de omgeving waarvan voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond; of
  • waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend;

met het oog op de bebouwing van de grond. De btw-richtlijn legt geen beperkingen om en omschrijft een bouwterrein als een al dan niet bouwrijp gemaakt terrein.

De staatssecretaris heeft in verband daarmee een verruiming van de bepaling, die de samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbelasting regelt, aangekondigd. In een binnenkort te publiceren beleidsbesluit wordt goedgekeurd dat bij de verkrijging van een met btw belast bouwterrein, dat enkel op basis van de btw-richtlijn als zodanig kwalificeert, onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting verschuldigd is door de werking van de samenloopbepaling.

Deel deze pagina: