Voorstel anti-belastingontwijkingrichtlijn

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het voorstel van de Europese Commissie voor een anti-belastingontwijkingrichtlijn. Het richtlijnvoorstel ziet op alle instanties die in één of meer lidstaten onder de vennootschapsbelasting vallen, inclusief vaste inrichtingen van buiten de EU gevestigde entiteiten. Uitgangspunt is dat de richtlijn minimumnormen bevat. De lidstaten kunnen nationaal strengere normen hanteren.

Beperking renteaftrek
Ten aanzien van de beperking van de aftrekbaarheid van rente is de tekst van het oorspronkelijke voorstel gewijzigd. Het uitgangspunt blijft dat rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de EBITDA (earnings before interest, depreciation and amortisation). De beperking geldt niet voor belastingplichtigen die minder dan € 3 miljoen per jaar aan rente betalen. De vraag of de renteaftrekbeperking moet worden uitgesloten voor in het verleden afgesloten leningen is nog onderwerp van discussie. Verschillende lidstaten hebben hierom verzocht. De aftrekbeperking bevat voor groepen ontsnappingsmogelijkheden gebaseerd op de verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal van de belastingplichtige ten opzichte van de groepsratio en op de verhouding tussen de rentelasten en het EBITDA van de gehele groep. Op verzoek van verschillende lidstaten is de mogelijkheid om de renteaftrek naar de toekomst en het verleden te verschuiven opgenomen in het voorstel.

Switch-overbepaling
De switch-overbepaling in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel is fundamenteel gewijzigd. Op basis van de huidige opzet verwacht de staatssecretaris geen wezenlijke inbreuk op de Nederlandse deelnemingsvrijstelling. Hoewel Nederland geen voorstander is van deze bepaling wordt er omwille van de voortgang voor gekozen deze te accepteren.

Gecontroleerde buitenlandse vennootschappen
De bepalingen betreffende gecontroleerde buitenlandse vennootschappen zijn aangepast. Of deze regels ook moeten worden toegepast binnen de EU is onderwerp van discussie. Dat geldt ook voor de gevallen waarin en onder welke voorwaarden de voorgestelde regels zouden kunnen worden toegepast en in welke gevallen lidstaten mogen kiezen om de regels niet toe te passen.

Hybride mismatches
De bepalingen over hybride mismatches zijn vereenvoudigd. Voor zover het gaat om hybride mismatches tussen EU-lidstaten kunnen de bepaling nu worden vastgesteld. De bespreking van andere gevallen van hybride mismatches zal in internationaal verband worden voortgezet.

De anti-belastingontwijkingrichtlijn zou op 1 januari 2018 van toepassing moeten worden.

Deel deze pagina: