Betere spreiding fiscale wetsvoorstellen

De staatssecretaris van Financiën heeft in brieven aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten te streven naar een betere spreiding van de indiening en behandeling van fiscale wetsvoorstellen. De laatste jaren is het Belastingplan uitgebreid met diverse wetsvoorstellen die niet per se met ingang van het volgende kalenderjaar in werking moeten treden. Dergelijke voorstellen hoeven daarom geen onderdeel uit te maken van het Belastingplan en kunnen afzonderlijk worden ingediend. Door voorafgaand aan de indiening van een wetsvoorstel een zogenaamde beleidsbrief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel wordt het mogelijk om al in een vroeg stadium vragen te stellen en suggesties te doen. Dit kan de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel verbeteren en versnellen. Bij voorkeur zouden deze wetsvoorstellen in de eerste helft van het jaar ingediend moeten worden.

De staatssecretaris wil het Belastingplan 2017 beperken tot maatregelen die betrekking hebben op het koopkrachtbeleid, maatregelen die per se per 1 januari 2017 in werking moeten treden en maatregelen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel. De jaarlijkse Fiscale verzamelwet komt te vervallen.

Aan de noodzakelijke vereenvoudiging van het belastingstelsel is extra aandacht besteed door middel van een externe consultatie. Vereenvoudiging kan bestaan uit het verbeteren van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het belastingstelsel, uit het verminderen van administratieve lasten en uit verduidelijking of vermindering van regels. Er zijn meerdere vereenvoudigingsvoorstellen ontvangen die betrekking hebben op de gehele breedte van de fiscaliteit. Voorstellen die op korte termijn kunnen worden uitgewerkt en voldoen aan de criteria van de staatssecretaris kunnen worden opgenomen in het Belastingplan 2017. De ingezonden voorstellen worden binnenkort opwww.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Deel deze pagina: