Toch EIA voor transactie tussen gelieerde partijen

Er geldt een uitsluiting van investeringsaftrek (en dus ook voor EIA) voor verplichtingen die zijn aangegaan tussen verbonden lichamen. De gedachte achter deze uitsluiting is om geen investeringsaftrek toe te passen op verschuivingen binnen een vermogensgemeenschap. Wel kan investeringsaftrek worden verkregen als het gaat om een reële investering. Dat doet zich voor als een vennootschap een investeringsgoed produceert of verhandelt, dat door een verbonden lichaam wordt gekocht. Het investeringsgoed moet dan direct voor het aangaan van de investeringsverplichting de status van onderhanden werk of voorraad hebben en niet van bedrijfsmiddel.

Bij sale en lease back tussen onafhankelijke derden kan energie-investeringsaftrek (EIA) worden verleend. In een op sale en lease back lijkende situatie tussen gelieerde partijen kende Hof Den Haag wel EIA toe. De transactie was onder zakelijke voorwaarden aangegaan en in totaal werd voor deze investering slechts eenmaal EIA geclaimd. Deze situatie is niet geregeld in een besluit van de staatssecretaris van Financiën over ontheffing bij verplichtingen tussen gelieerde lichamen. Volgens het hof brengt een redelijke rechtstoepassing mee dat, mits voldaan is aan de in het besluit gestelde voorwaarden, deze situatie wordt gelijkgesteld met in het besluit geregelde situaties waarin recht op investeringsaftrek bestaat.

Deel deze pagina: