Afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties is in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De staatssecretaris heeft vragen die zijn gesteld bij de behandeling van dit wetsvoorstel schriftelijk beantwoord.

Eerder was al toegezegd dat er naast de drie al bekende algemene modelovereenkomsten nog enkele algemene modelovereenkomsten gepubliceerd zullen worden. Het gaat hierbij om de sectoren vervoer, aanneming van werk en bemiddeling. Voor vervoer en aanneming van werk zijn twee door de brancheorganisaties opgestelde overeenkomsten beschikbaar. De algemene modelovereenkomst voor bemiddeling wordt vóór 1 april gepubliceerd. De Belastingdienst is over deze modelovereenkomst nog in gesprek met de sector. Naast de modelovereenkomsten zijn inmiddels ongeveer 20 voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. De Belastingdienst heeft 400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld. Er zijn nog 350 voorbeeldovereenkomsten in behandeling.

Belang wetsvoorstel
Het doel van de VAR is het verstrekken van zekerheid over de fiscale kwalificatie van het inkomen van een opdrachtnemer. In de praktijk blijken de feiten en omstandigheden af te wijken van wat er bij de aanvraag van de VAR is opgegeven en moet de VAR worden herzien. De VAR is ook bedoeld om zekerheid te geven aan de opdrachtgever. In een aantal situaties is de opdrachtgever gevrijwaard voor de loonheffingen voor de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer. Nadeel hiervan is dat handhaving bij de opdrachtgever niet mogelijk is, ook niet als bij controle wordt vastgesteld dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

De in het wetsvoorstel opgenomen systematiek maakt zekerheid vooraf mogelijk op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Beide partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en de naleving van de overeenkomst. Daarmee wordt een effectieve handhaving door de Belastingdienst mogelijk. Volgens de staatssecretaris worden in de nieuwe systematiek echte zelfstandigen niet onnodig belast met papierwerk, verbetert de handhaving en worden de voorwaarden voor het werken buiten dienstbetrekking duidelijker voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het systeem van modelovereenkomsten heeft geen wettelijke grondslag. Dat wordt door sommige leden van de Eerste Kamer gezien als een tekortkoming. Het kabinet ziet dat anders. Het beoordelen en publiceren van overeenkomsten is een vorm van vooroverleg. Het creëren van een wettelijke grondslag waar deze niet nodig is, vindt het kabinet niet wenselijk.

Deel deze pagina: