WOZ beschikking

Binnenkort ontvangt u weer de jaarlijkse WOZ beschikking. De WOZ beschikking 2016 bevat de waarde van uw onroerende zaken per peildatum 1 januari 2015. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde moet met een aantal factoren rekening gehouden worden zoals locatie, grootte, ouderdom en staat van onderhoud. De WOZ-waarde is van belang voor een groot aantal belastingen. Daarom is het zaak om de WOZ-beschikking goed te controleren en waar nodig bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde.

Belang WOZ-waarde
De WOZ-waarde is van belang voor de volgende belastingen en heffingen:

  • de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en waterschapsheffing;
  • de vennootschapsbelasting, voor zover het gaat om de afschrijvingsbeperking op bedrijfspanden;
  • de inkomstenbelasting voor de toepassing van het eigenwoningforfait en de waarde in box 3 van tweede woningen en beleggingspanden;
  • de schenk- en erfbelasting, voor de waardering van onroerende zaken bij een schenking of erfenis.

Let op: wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde moet u binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking uw bezwaar indienen bij de gemeente.

Deel deze pagina: