Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend dat variabele pensioenuitkeringen mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel heeft betrekking op pensioenregelingen die zijn gebaseerd op een premieovereenkomst of op een kapitaalovereenkomst. Bij deze pensioenregeling staat de hoogte van de pensioenuitkeringen niet bij voorbaat vast. Tot nu toe wordt bij een dergelijke pensioenregeling op of rond de pensioeningangsdatum de hoogte van de uitkeringen vastgesteld. Door de ontwikkeling van het lang-leven-risico en de huidige lage rentestand betekent dat een lage pensioenuitkering. Wel is de uitkering dan levenslang gegarandeerd.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen de pensioengerechtigden kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Het pensioenkapitaal wordt dan risicodragend belegd. De pensioenuitkering varieert dan, afhankelijk van het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. Het wegvallen van de garanties betekent dat ook na de pensioendatum risicovoller kan worden belegd. Op die manier is het mogelijk om een hoger beleggingsrendement te behalen dan de rente op de pensioeningangsdatum. Dat leidt dan tot een hoger pensioenresultaat.

Het wetsvoorstel bevat een aantal waarborgen om te voorkomen dat er onverantwoorde beleggingsrisico’s worden genomen en er zicht blijft op een acceptabele hoogte van het pensioen.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 juli 2016 in werking treedt.

Deel deze pagina: