Teruggaaf overdrachtsbelasting – Ontbindende voorwaarde

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. De wet kent de mogelijkheid van teruggaaf van overdrachtsbelasting op verzoek wanneer de toestand van voor de levering feitelijk en rechtens wordt hersteld. Daarvoor is vereist dat de levering ongedaan wordt gemaakt door de vervulling van een ontbindende voorwaarde. Een overeenkomst is voorwaardelijk als de werking gebonden is aan een objectief toekomstige en onzekere gebeurtenis. Bij een overeenkomst onder ontbindende voorwaarden eindigt de werking van de daardoor in het leven geroepen verbintenis zodra de voorwaarde wordt vervuld.

Het is aan de persoon die om een teruggaaf verzoekt om aannemelijk te maken dat sprake was van een ontbindende voorwaarde. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in een procedure dat geen sprake was van een ontbindende voorwaarde. De procedure had betrekking op een constructie waarbij iemand een pand verkocht en zich daarbij het recht voorbehield om binnen vijf jaar het pand tegen de overeengekomen koopsom terug te kopen. In de tussenliggende periode verhuurde de koper het pand aan de verkoper. Uit de teksten van de koopovereenkomst, de akte van levering en de akte van ontbinding en de gedragingen van verkoper en koper leidde het hof af dat het altijd de bedoeling is geweest dat de verkochte onroerende zaak weer zou terugkeren naar de verkoper. Aan de voorwaarden voor het verlenen van een teruggaaf van overdrachtsbelasting was niet voldaan. Het hof was daarom van oordeel dat de inspecteur terecht geen teruggaaf heeft verleend.

Deel deze pagina: