Voortgang behandeling overige fiscale maatregelen 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetvoorstel overige fiscale maatregelen 2016 ingediend. De nota bevat drie wijzigingen.

Voorgesteld was om in de Wet waardering onroerende zaken op te nemen dat alle belanghebbenden in de bezwaarfase verplicht moeten worden gehoord. Die voorgestelde verplichting vervalt.

Het wetsvoorstel introduceerde voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op geneesmiddelen als voorwaarde het bestaan van een handelsvergunning in het kader van de Geneesmiddelenwet of een in deze wet opgenomen vrijstelling daarvan. Nu blijkt dat voor de levering van bepaalde producten die niet aan de vergunningsvoorwaarde van de Geneesmiddelenwet voldoen, toch het verlaagde tarief van toepassing is omdat ze als geneesmiddel worden aangemerkt. Onderzocht wordt hoe deze tarieftoepassing in de omzetbelasting zich verhoudt tot de Geneesmiddelenwet. De staatssecretaris heeft daarom in de nota van wijziging de voorgestelde voorwaarde laten vervallen.

Tenslotte bevat de nota een redactionele wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Omdat in 2012 de definitie van algemeen nut beogende instellingen voor alle rijksbelastingen is opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) wordt de in het wetsvoorstel opgenomen verwijzing naar de Wet IB 2001 vervangen door de definitie uit de AWR.

Deel deze pagina: