Verzoek om teruggaaf ten onrechte geweigerd

In een arrest uit 2013 heeft het Hof van Justitie EU particulieren, die met zonnepanelen opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net, aangemerkt als ondernemers voor de btw. Het heeft even geduurd voordat het ministerie van Financiën kwam met beleid op dat punt. In de tussenliggende periode heeft de Belastingdienst geen btw-nummer verstrekt aan exploitanten van zonnepanelen.

Een particulier verzocht direct nadat Financiën haar standpunt bekend had gemaakt om een aanvraagformulier startende ondernemer. Op dit formulier vulde hij als startdatum van zijn onderneming 1 april 2013 in. Vervolgens verzocht hij om teruggaaf van omzetbelasting. De Belastingdienst weigerde de teruggaaf omdat de aanmelding als ondernemer te laat was gedaan. Een verzoek om teruggaaf moet worden ingediend binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarop het betrekking heeft. In dit geval had het verzoek vóór 1 oktober 2013 ingediend moeten zijn. Naar de letter van de wet was het verzoek te laat gedaan. De rechtbank vond dat onder de gegeven omstandigheden niet aanvaardbaar. De belanghebbende heeft tijdig geprobeerd om zijn recht op aftrek te kunnen effectueren. Op advies van medewerkers van de Belastingdienst had hij gewacht met het indienen van zijn aanvraag voor ondernemerschap. Ook volgens de inspecteur heeft de belanghebbende gedaan wat hij redelijkerwijs kon doen. Volgens de rechtbank was het door de Belastingdienst gehanteerde beleid om ondanks het arrest nog geen omzetbelastingnummers af te geven, in strijd met het recht van de Europese Unie. Om die reden had de Belastingdienst de termijn van drie maanden voor het indienen van een verzoek om teruggaaf niet strikt mogen hanteren.

Deel deze pagina: