Schenking binnen 180 dagen voor overlijden

Schenkingen die iemand binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan worden aangemerkt als vooruitbetaalde delen van de erfenis. Iemands aandeel in de nalatenschap wordt verhoogd met de door hem van de overledene ontvangen schenking. Over dat bedrag wordt erfbelasting berekend. Wel wordt rekening gehouden met over de schenking betaalde schenkbelasting. Dat wil niet zeggen dat het volledige bedrag aan schenkbelasting in mindering komt op de erfbelasting.

Een vrouw had een schenking ontvangen van € 37.500 van haar vader. Van de schenking was een deel ad € 5.141 vrijgesteld. Over het restant was € 3.235 aan schenkbelasting verschuldigd. Vader overleed binnen 180 dagen na de schenking. Het gevolg daarvan was dat de schenking als erfrechtelijke verkrijging werd aangemerkt en bij het aan de vrouw toekomende deel van de nalatenschap werd geteld. De totale erfrechtelijke verkrijging bedroeg € 57.667. Daarvan was na aftrek van de vrijstelling van € 19.868 een bedrag van € 37.799 belast. De aanslag erfbelasting werd verminderd met een bedrag van € 2.458 aan schenkbelasting. De vrouw meende dat het bijtellen van schenkingen bij de nalatenschap alleen is bedoeld om een eventueel voordeel bij de verkrijger te voorkomen. Door slechts een deel van de schenkbelasting te verrekenen leed zij een belastingnadeel van € 777.

De rechtbank oordeelde dat de schenking in deze situatie als belastbaar feit voor de heffing van schenkbelasting blijft bestaan. Voor de schenkbelasting gold in dit geval een lagere vrijstelling dan voor de erfbelasting. De wetgever heeft kennelijk bewust gekozen voor een hogere effectieve belastingdruk op schenkingen dan op erfrechtelijke verkrijgingen. De schenkbelasting is geen voorheffing op de erfbelasting. Daarom komt niet het gehele bedrag van de schenkbelasting op de erfbelasting in mindering. Dat in dit geval meer belasting is betaald dan zonder schenking binnen 180 dagen voor het overlijden is het gevolg van de keuze voor het doen van de schenking. Per saldo was geen erfbelasting berekend over het schenkingsdeel.

Deel deze pagina:
Geschreven door