Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vastgesteld. De regeling is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht per 1 oktober 2012. Verder is rekening gehouden met ontwikkelingen in de jurisprudentie. Uitgangspunt bij de wijzigingen is geweest om voor het merendeel van de bestuurders de bestaande situatie te continueren zonder dat aanpassing van de statuten nodig is. De regeling is van toepassing op bestuurders van aandelenvennootschappen. Het gaat dan om NV’s, BV’s en om aandelenvennootschappen die niet naar Nederlands recht zijn opgericht. Omwille van de leesbaarheid is de oude regeling volledig vervangen door een nieuwe regeling. De nieuwe regeling treedt in werking per 1 januari 2016. De oude regeling wordt met ingang van die datum ingetrokken.

Deel deze pagina: