Concept wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Bij pensioenregelingen wordt onderscheid gemaakt tussen regelingen waarbij het haalbare pensioenresultaat al tijdens de opbouwperiode vaststaat en regelingen waarbij alleen de periodieke premie of het eindkapitaal vaststaat. Bij deze laatste twee regelingen moet uiterlijk op de pensioendatum het opgebouwde pensioenvermogen worden omgezet in een levenslange vaste pensioenuitkering. Vanaf de pensioendatum komen het beleggingsrisico en het langlevenrisico voor rekening van de pensioenuitvoerder. De toegenomen levensverwachting en de gedaalde marktrente hebben ertoe geleid dat de pensioenuitkeringen in veel gevallen lager uitvallen dan waar de deelnemer op had gerekend.

Het kabinet heeft een concept wetsvoorstel gepubliceerd. Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om deelnemers aan een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een risicodragend pensioen. De hoogte van het pensioen kan dan variëren aan de hand van het beleggingsresultaat, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. De pensioenuitvoerder garandeert de uitkeringen dan niet. Daardoor kan een groter deel van het vermogen worden belegd en kunnen de beleggingen na de pensioendatum worden voortgezet. Dit biedt de kans op een hoger beleggingsrendement. Daar staan wel hogere risico’s voor de deelnemer tegenover. Het wetsvoorstel bevat maatregelen om te grote schommelingen van de uitkeringen te voorkomen. Anders dan bij de invoering van de Pensioenwet geldt nu als uitgangspunt voor het pensioenbegrip dat pensioen een bepaalde mate van inkomenszekerheid moet bieden.

Deel deze pagina: