Verliesverrekening fiscale eenheden

Het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting is de in een jaar genoten belastbare winst verminderd met de te verrekenen verliezen. Het begrip jaar betekent in beginsel boekjaar. Er geldt een uitzondering voor de situatie waarin een belastingplichtige in de loop van een boekjaar wordt opgenomen in een fiscale eenheid of niet langer deel uitmaakt van een fiscale eenheid. In die gevallen wordt het gedeelte van het boekjaar waarin de belastingplichtige geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid als een afzonderlijk jaar aangemerkt.

Die uitzondering is opgenomen om te bewerkstelligen dat het verlies, dat is geleden in de periode van het boekjaar waarin de belastingplichtige geen deel uitmaakt van een fiscale eenheid, wordt aangemerkt als het verlies van een jaar en als zodanig wordt vastgesteld en verrekenbaar is. Deze uitzondering kan gevolgen hebben voor de verliesverrekening wanneer in een kalenderjaar sprake is van meerdere fiscale eenheden.

Een bestaande fiscale eenheid werd in de loop van het jaar 2009 opgenomen in een nieuwe fiscale eenheid. Kort voor het einde van het jaar werd fiscale eenheid 2 opgenomen in een fiscale eenheid met een andere moedermaatschappij. De oorspronkelijke fiscale eenheid leed in het kalenderjaar 2009 een verlies. Het totale verlies werd tijdsevenredig verdeeld over de perioden van deelname aan de verschillende fiscale eenheden. Het verlies over het eerste deel van het jaar werd verrekend met de winst van de oorspronkelijke fiscale eenheid over 2006. In afwijking van het gedane verzoek werden de verliezen over de tweede en derde periode van 2009 niet verrekend met de winst van de oorspronkelijke fiscale eenheid over 2006, maar met de winst over 2007.

Deel deze pagina: