Beperking aftrek monumentenpanden toegestaan

Het Hof van Justitie EU heeft in december 2014 prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de aftrek van de kosten van monumentenpanden beantwoord. Op grond van dit arrest is het toegestaan om de aftrek te beperken tot de kosten van monumentenpanden die in Nederland zijn gelegen, mits de mogelijkheid van aftrek ook openstaat voor eigenaren van monumenten die, hoewel ze niet in Nederland zijn gelegen, verband kunnen houden met het Nederlandse cultuurhistorisch erfgoed.

De aanleiding voor dit arrest lag in een procedure die was aangespannen door de eigenaar van een in België gelegen en door hem bewoond kasteel. Omdat de eigenaar niet aannemelijk had gemaakt dat het kasteel onderdeel was van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed, had hij geen recht op aftrek van onderhoudskosten. De Hoge Raad heeft op grond van het arrest van het Hof van Justitie EU het andersluidende oordeel van Hof Den Bosch vernietigd.

Deel deze pagina: