Tijdstip aanvang beroepstermijn

De termijn waarbinnen een beroepschrift moet zijn ingediend bedraagt zes weken. De beroepstermijn begint te lopen op de dag waarop de uitspraak op bezwaar waartegen beroep wordt ingesteld is bekendgemaakt. Wanneer de uitspraak op bezwaar niet op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt vangt de beroepstermijn aan op de dag waarop de belanghebbende een afschrift van de uitspraak onder ogen heeft gekregen. In dat geval geldt niet de eis dat het beroep zo spoedig mogelijk moet zijn ingesteld.

Volgens Hof Den Bosch was een beroepschrift te laat ingediend en daarom niet ontvankelijk. De inspecteur deed met dagtekening 18 juni 2009 uitspraak op bezwaar, maar de uitspraak werd niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Op 5 oktober 2011 ontving de gemachtigde van de belanghebbende een conclusie van antwoord in een civiele procedure tussen de belanghebbende en de ontvanger van de Belastingdienst. Een afschrift van de uitspraak op bezwaar was als bijlage bij de conclusie van antwoord gevoegd. Op 13 februari 2012 zag de gemachtigde bij het lezen van de conclusie van antwoord het afschrift van de uitspraak op bezwaar. Het tegen de uitspraak gerichte beroepschrift is op 9 maart 2012 door de rechtbank ontvangen. Volgens de Hoge Raad is de beroepstermijn van zes weken begonnen op 13 februari 2012. Wanneer de uitspraak op bezwaar niet op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt geldt niet de eis dat het beroep zo spoedig mogelijk moet zijn ingesteld.

Deel deze pagina: