Teruggaaf omzetbelasting

Een ondernemer kan vragen om teruggave van omzetbelasting die hij heeft afgedragen op facturen die niet betaald zijn. In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of en in hoeverre een ondernemer recht had op een teruggave van omzetbelasting.

De ondernemer had een vordering op een opdrachtgever van € 1.000.000. Het betrof een groot bouwproject. De opdrachtgever ging failliet zonder dat de vordering werd betaald. De ondernemer verzocht om teruggave van omzetbelasting voor een bedrag van 19/119e deel van € 1.000.000. De inspecteur verleende een gedeeltelijke teruggave, omdat hij rekening hield met een bedrag van € 475.000 dat aan de ondernemer was betaald bij wijze van compromis door de bank als andere schuldeiser van de failliete opdrachtgever.
Volgens de Hoge Raad tellen bedragen die een ondernemer van zijn afnemer of van een derde ontvangt alleen mee voor zover het gaat om aflossingen van de schuld van de afnemer. In deze procedure was dus de vraag of de betaling van € 475.000 moest worden opgevat als een aflossing van de schuld van de opdrachtgever aan de ondernemer. Volgens het hof had de getroffen schikking betrekking op meer geschilpunten dan een aandeel in de verkoopopbrengst van het door de ondernemer voor de opdrachtgever gerealiseerde bouwproject. Een rechtstreeks verband tussen het door de bank betaalde bedrag van € 475.000 en de openstaande vordering op de opdrachtgever was er niet. Het hof verwierp het andersluidende standpunt van de inspecteur. Bij het berekenen van de teruggave van omzetbelasting moest nog wel rekening gehouden worden met de door de ondernemer ontvangen boedeluitkering.

Deel deze pagina: