Toepassing tonnageregime

Winst uit zeescheepvaart is winst die wordt behaald met de exploitatie van een schip dat is bestemd voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee. De winst uit zeescheepvaart wordt op verzoek van de belastingplichtige niet bepaald volgens de normale regels maar aan de hand van de tonnage van de schepen. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan in het eerste jaar waarin de belastingplichtige winst uit zeescheepvaart geniet of in het tiende jaar of een veelvoud daarvan.

Een BV investeerde in 2009 in een achttal zeeschepen als commanditair vennoot in een commanditaire vennootschap (CV) of als maat in een maatschap. Op 2 maart 2010 werd het eerste schip in de vaart genomen. Op 27 december 2010 deed de BV een verzoek om de winst uit zeescheepvaart te bepalen aan de hand van de tonnageregeling. De inspecteur wees het verzoek af omdat de BV het in 2009 had moeten doen. De rechtbank was van oordeel dat het verzoek om toepassing van het tonnageregime wel tijdig was gedaan. Volgens de rechtbank was het tonnageregime vanaf 1 januari 2010 van toepassing. Volgens de wettelijke regeling is het regime namelijk van toepassing vanaf de eerste dag van het jaar waarin het verzoek is toegewezen. Zowel de inspecteur als de BV ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Hof Arnhem-Leeuwarden wees beide hoger beroepen af.

Deel deze pagina: