Verhuur met bijkomende diensten

De enkele verhuur van een onroerende zaak is voor de omzetbelasting een vrijgestelde prestatie. Het Hof van Justitie EU heeft onlangs geoordeeld dat een combinatie van verhuur met aanvullende diensten niet altijd is aan te merken als passieve verhuur. In die gevallen waarin van passieve verhuur geen sprake is, geldt de vrijstelling van omzetbelasting niet en heeft de verhuurder dus recht op aftrek van voorbelasting.

Het Hof van Justitie EU deed de uitspraak in een zaak over de verhuur van een voetbalstadion. De verhuurder had zich een aantal rechten en voorrechten voorbehouden. De vergoeding voor de overige diensten bedroeg 80% van het totaal. De bijkomende diensten waren instandhouding, schoonmaak en onderhoud en aanpassing van het stadion aan de geldende normen. Bij verhuur van een onroerende zaak wordt aan de huurder voor een overeengekomen periode tegen vergoeding het exclusieve recht verleend om de zaak te gebruiken als ware hij eigenaar.

Volgens de Nederlandse wetgeving geldt het geven van gelegenheid tot sportbeoefening niet als verhuur van de sportaccommodatie. Deze dienst geldt als een belaste prestatie waarop het lage tarief van toepassing is. Het Hof van Justitie EU heeft in eerdere uitspraken al gezegd dat diensten die verband houden met de beoefening van sport en lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk als één geheel moeten worden beschouwd. Daardoor is niet snel sprake van de enkele verhuur van de sportaccommodatie.

Deel deze pagina: