Kamervragen gevolgen werkgevers van ziekte werknemers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over nadelige gevolgen voor werkgevers van de wetgeving bij ziekte van werknemers beantwoord. Volgens de minister is geen sprake van nadelige gevolgen voor werkgevers omdat door de huidige wet- en regelgeving de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen is teruggebracht van ca. 100.000 naar 40.000 werknemers. De minister vindt niet dat de kosten bij ziekte onevenwichtig zijn verdeeld over werkgever, werknemer en het UWV. Werkgevers en werknemers hebben verplichtingen tijdens de eerste twee ziektejaren. Bij de invoering van de loondoorbetalingsplicht is een scheiding aangebracht tussen private en publieke verantwoordelijkheden. In de eerste twee jaar van ziekte zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk. In die periode zijn er weinig taken voor het UWV.

De minister gaat niet in op vragen over de gevolgen van belastingverlaging voor alternatieven voor de loondoorbetaling bij ziekte en evenmin op alternatieven als de Belgische regeling waar de werkgever slechts een loondoorbetalingsplicht van een maand heeft. Voor de zomer van 2015 zal de minister de Kamer nader informeren over de onderzoeken naar loondoorbetaling bij ziekte en de mogelijke samenhang met de aangekondigde herziening van het belastingstelsel.

Deel deze pagina: