Sectorindeling

Voor de heffing van premies sociale verzekeringen worden werkgevers ingedeeld in sectoren. De sectorindeling is bedoeld om vermijdbare werkloosheid terug te dringen door middel van premiedifferentiatie. De gedachte daarachter is dat de mate waarin een beroep wordt gedaan op werkloosheidsvoorzieningen per sector verschilt.

Een concern van vennootschappen omvatte ondermeer twee uitzendbureaus. Een van de uitzendbureaus werkte vrijwel uitsluitend in de gezondheidszorg. De moedermaatschappij was met een aantal andere concernvennootschappen ingedeeld in de sector gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. De beide uitzendbureaus waren ingedeeld in de sector uitzendbedrijven. Zij verzochten om een gezamenlijke indeling voor het hele concern in de sector gezondheid etc. Bepalend voor de sectorindeling van uitzendbureaus is niet de aard van de werkzaamheden maar de aard van de met de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten. De kans dat werknemers van uitzendbedrijven werkloos zullen worden, hangt volgens de regelgever meer af van de aard van de arbeidsovereenkomst dan van de sector waarin de werkzaamheden worden verricht. Verder geldt dat concernaansluiting van uitzendbedrijven bij een vaksector in beginsel niet gebeurt. De inspecteur is niet verplicht om op aanvraag te beslissen dat twee of meer werkgevers aangesloten zijn bij dezelfde sector. De inspecteur heeft beoordelingsvrijheid bij de behandeling van een dergelijke aanvraag.

Deel deze pagina: