Aanpassing beleid giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met het beleid over de giftenregeling in de inkomstenbelasting en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling aangepast.

Periodieke giften aan kwalificerende instellingen zijn aftrekbaar als zij een looptijd hebben van tenminste vijf jaar. Kwalificerende instellingen zijn het algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en niet-vennootschapsbelastingplichtige verenigingen met tenminste 25 leden. De giften mogen eindigen bij overlijden van de schenker binnen de vijfjaarsperiode. De giftenaftrek is ook van toepassing wanneer de schenker via een legaat heeft bepaald dat bij zijn overlijden de resterende termijnen van een periodieke gift ineens worden uitgekeerd.
Periodieke giften zijn alleen aftrekbaar als de schenker in een notariële of onderhandse akte van schenking de verplichting heeft opgenomen om tenminste gedurende vijf of meer jaren jaarlijks een gift te doen aan een voor giftenaftrek kwalificerende instelling. Giften die zijn gedaan voordat er een akte van schenking is opgesteld worden geacht niet te berusten op de latere akte en kwalificeren daarom niet als een periodieke gift. Tot 2014 moest een periodieke gift in een notariële akte van schenking zijn vastgelegd.

De staatssecretaris keurt voor 2014 goed dat giften die in dat jaar zijn gedaan voor het opmaken van een akte van schenking toch kwalificeren als een periodieke gift, mits in 2014 een akte van schenking is opgemaakt en de in 2014 gedane giften niet hoger zijn dan het in akte van schenking opgenomen bedrag van de jaarlijkse uitkering.

Het verliezen van de ANBI-status heeft tot gevolg dat giften aan de instelling niet langer aftrekbaar zijn. Zolang een instelling in het ANBI-register is vermeld, zijn giften aan de instelling aftrekbaar, ook al heeft de instelling zijn status inmiddels verloren.

Deel deze pagina:
Geschreven door